تحميل كتاب Introduction to Parallel Processing AND Parallel Programming in OpenMP علي اكثر من سيرفر

هذه المشاركة تلبية لطلب الصديق رفعت ازهري: كتاب في البرمجه المتوازيه باستخدام لغه السي و اكرر اننا لم ننسي طلبات باقي الاصدقاء خصوصا طلبات كتب الصيانه او كتب برمجة الميكروكنترولار و سوف نلبيها قريبا بعون الله فالصبر يا احباب و انما التاخير للضيق الوقت وكثرة المشاغل ولناتيكم بما هو مميز


Parallel Programming in OpenMP


OpenMP (Open Multi-Processing) is an application programming interface (API) that supports multi-platform shared memory multiprocessing programming in C, C++, and Fortran on many architectures, including Unix and Microsoft Windows platforms. It consists of a set of compiler directives, library routines, and environment variables that influence run-time behavior.Jointly defined by a group of major computer hardware and software vendors, OpenMP is a portable, scalable model that gives programmers a simple and flexible interface for developing parallel applications for platforms ranging from the desktop to the supercomputer.An application built with the hybrid model of parallel programming can run on a computer cluster using both OpenMP and Message Passing Interface (MPI), or more transparently through the use of OpenMP extensions for non-shared memory systems.

The rapid and widespread acceptance of shared-memory multiprocessor architectures has created a pressing demand for an efficient way to program these systems. At the same time, developers of technical and scientific applications in industry and in government laboratories find they need to parallelize huge volumes of code in a portable fashion. OpenMP, developed jointly by several parallel computing vendors to address these issues, is an industry-wide standard for programming shared-memory and distributed shared-memory multiprocessors. It consists of a set of compiler directives and library routines that extend FORTRAN, C, and C++ codes to express shared-memory parallelism.


Parallel Programming in OpenMP is the first book to teach both the novice and expert parallel programmers how to program using this new standard. The authors, who helped design and implement OpenMP while at SGI, bring a depth and breadth to the book as compiler writers, application developers, and performance engineers. Designed so that expert parallel programmers can skip the opening chapters, which introduce parallel programming to novices, and jump right into the essentials of OpenMP.
* Presents all the basic OpenMP constructs in FORTRAN, C, and C++.
* Emphasizes practical concepts to address the concerns of real application developers.
* Includes high quality example programs that illustrate concepts of parallel programming as well as all the constructs of OpenMP.
* Serves as both an effective teaching text and a compact reference.
* Includes end-of-chapter programming exercises.

The OpenMP standard allows programmers to take advantage of new shared-memory multiprocessor systems from vendors like Compaq, Sun, HP, and SGI. Aimed at the working researcher or scientific C/C++ or Fortran programmer, Parallel Programming in OpenMP both explains what this standard is and how to use it to create software that takes full advantage of parallel computing.

At its heart, OpenMP is remarkably simple. By adding a handful of compiler directives (or pragmas) in Fortran or C/C++, plus a few optional library calls, programmers can “parallelize” existing software without completely rewriting it. This book starts with simple examples of how to parallelize “loops”–iterative code that in scientific software might work with very large arrays. Sample code relies primarily on Fortran (undoubtedly the language of choice for high-end numerical software) with descriptions of the equivalent calls and strategies in C/C++. Each sample is thoroughly explained, and though the style in this book is occasionally dense, it does manage to give plenty of practical advice on how to make code run in parallel efficiently. The techniques explored include how to tweak the default parallelized directives for specific situations, how to use parallel regions (beyond simple loops), and the dos and don’ts of effective synchronization (with critical sections and barriers). The book finishes up with some excellent advice for how to cooperate with the cache mechanisms of today’s OpenMP-compliant systems.

Overall, Parallel Programming in OpenMP introduces the competent research programmer to a new vocabulary of idioms and techniques for parallelizing software using OpenMP. Of course, this standard will continue to be used primarily for academic or research computing, but now that OpenMP machines by major commercial vendors are available, even business users can benefit from this technology–for high-end forecasting and modeling, for instance. This book fills a useful niche by describing this powerful new development in parallel computing. –Richard Dragan

Topics covered:

* Overview of the OpenMP programming standard for shared-memory multiprocessors
* Description of OpenMP parallel hardware
* OpenMP directives for Fortran and pragmas for C/C++
* Parallelizing simple loops
* parallel do / parallel for directives
* Shared and private scoping for thread variables
* reduction operations
* Data dependencies and how to remove them
* OpenMP performance issues (sufficient work, balancing the load in loops, scheduling options)
* Parallel regions
* How to parallelize arbitrary blocks of code (master and slave threads, threadprivate directives and the copyin clause)
* Parallel task queues
* Dividing work based on thread numbers
* Noniterative work sharing
* Restrictions on work-sharing
* Orphaning
* Nested parallel regions
* Controlling parallelism in OpenMP, including controlling the number of threads, dynamic threads, and OpenMP library calls for threads
* OpenMP synchronization
* Avoiding data races
* Critical section directives (named and nested critical sections and the atomic directive
* Runtime OpenMP library lock routines
* Event synchronization (barrier directives and ordered sections)
* Custom synchronization, including the flush directive
* Programming tips for synchronization
* Performance issues with OpenMP
* Amdahl’s Law
* Load balancing for parallelized code
* Hints for writing parallelized code that fits into processor caches
* Avoiding false sharing
* Synchronization hints
* Performance issues for bus-based and Non-Uniform Memory Access (NUMA) machines
* OpenMP quick referenceIntroduction to Parallel Processing Algorithms and Architectures

Part I. Fundamental Concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1. Why Parallel Processing? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. A Motivating Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Parallel Processing Ups and Downs . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Types of Parallelism: A Taxonomy . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Roadblocks to Parallel Processing . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6. Effectiveness of Parallel Processing . . . . . . . . . . . . . . . .
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. A Taste of Parallel Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Some Simple Computations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Some Simple Architectures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Algorithms for a Linear Array . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Algorithms for a Binary Tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. Algorithms for a 2D Mesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6. Algorithms with Shared Variables . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Parallel Algorithm Complexity . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Asymptotic Complexity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2. Algorithm Optimality and Efficiency . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.3. Complexity Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.4. Parallelizable Tasks and the NC Class . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.5. Parallel Programming Paradigms . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.6. Solving Recurrences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1. Introduction to Parallelism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4. Models of Parallel Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.1. Development of Early Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.2. SIMD versus MIMD Architectures . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.3. Global versus Distributed Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.4. The PRAM Shared-Memory Model . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.5. Distributed-Memory or Graph Models . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.6. Circuit Model and Physical Realizations . . . . . . . . . . . . . . 80
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Part II. Extreme Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5. PRAM and Basic Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.1. PRAM Submodels and Assumptions . . . . . . . . . . . . . . . 91
5.2. Data Broadcasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.3. Semigroup or Fan-In Computation . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.4. Parallel Prefix Computation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.5. Ranking the Elements of a Linked List . . . . . . . . . . . . . . 99
5.6. Matrix Multiplication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6. More Shared-Memory Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
6.1. Sequential Rank-Based Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
6.2. A Parallel Selection Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.3. A Selection-Based Sorting Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . 114
6.4. Alternative Sorting Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.5. Convex Hull of a 2D Point Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6.6. Some Implementation Aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
7. Sorting and Selection Networks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
7.1. What Is a Sorting Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
7.2. Figures of Merit for Sorting Networks . . . . . . . . . . . . . . . 133
7.3. Design of Sorting Networks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
7.4. Batcher Sorting Networks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
7.5. Other Classes of Sorting Networks . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.6. Selection Networks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
8. Other Circuit-Level Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
8.1. Searching and Dictionary Operations . . . . . . . . . . . . . . . . 151
8.2. A Tree-Structured Dictionary Machine . . . . . . . . . . . . . . . 152
8.3. Parallel Prefix Computation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
8.4. Parallel Prefix Networks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
8.5. The Discrete Fourier Transform . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
8.6. Parallel Architectures for FFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
P art II .I Mesh-Base d Architectures 169
9. Sorting on a 2D Mesh or Torus 171
9.1. Mesh-Connected Computers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
9.2. The Shearsort Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
9.3. Variants of Simple Shearsort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
9.4. Recursive Sorting Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
9.5. A Nontrivial Lower Bound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
9.6. Achieving the Lower Bound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
10. Routing on a 2D Mesh or Torus 191
10.1. Types of Data Routing Operations . . . . . . . . . . . . . . . . 193
10.2. Useful Elementary Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
10.3. Data Routing on a 2D Array . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
10.4. Greedy Routing Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
10.5. Other Classes of Routing Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . 202
10.6. Wormhole Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
11. Numeric al 2 D Mes h Algorithms 211
11.1. Matrix Multiplication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
11.2. Triangular System of Equations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
11.3. Tridiagonal System of Linear Equations . . . . . . . . . . . . . 218
11.4. Arbitrary System of Linear Equations . . . . . . . . . . . . . . . 221
11.5. Graph Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
11.6. Image-Processing Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
12. Other Mesh-Related Architectures . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
12.1. Three or More Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

12.2. Stronger and Weaker Connectivities . . . . . . . . . . . . . . . 240
12.3. Meshes Augmented with Nonlocal Links . . . . . . . . . . . . . 242
12.4. Meshes with Dynamic Links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
12.5. Pyramid and Multigrid Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
12.6. Meshes of Trees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Part IV. Low-Diameter Architectures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
13. Hypercubes and Their Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1. Definition and Main Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2. Embeddings and Their Usefulness . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3. Embedding of Arrays and Trees . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.4. A Few Simple Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.5. Matrix Multiplication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.6. Inverting a Lower Triangular Matrix . . . . . . . . . . . . . . .
P r o b l e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Sorting and Routing on Hypercubes . . . . . . . . . . . . . . . .
14.1. Defining the Sorting Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2. Bitonic Sorting on a Hypercube . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3. Routing Problems on a Hypercube . . . . . . . . . . . . . . . .
14.4. Dimension-Order Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.5. Broadcasting on a Hypercube . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.6. Adaptive and Fault-Tolerant Routing . . . . . . . . . . . . . . .
P r o b l e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Other Hypercubic Architectures . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.1. Modified and Generalized Hypercubes . . . . . . . . . . . . . .
15.2. Butterfly and Permutation Networks . . . . . . . . . . . . . . .
15.3. Plus-or-Minus-2’Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.4. The Cube-Connected Cycles Network . . . . . . . . . . . . . .
15.5. Shuffle and Shuffle–Exchange Networks . . . . . . . . . . . . .
15.6. That’s Not All, Folks!
P r o b l e m s
References and Suggested Reading
16. A Sampler of Other Networks
16.1. Performance Parameters for Networks 323
16.2. Star and Pancake Networks 326
16.3. Ring-Based Networks 329
16.4. Composite or Hybrid Networks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
16.5. Hierarchical (Multilevel) Networks . . . . . . . . . . . . . . . . 337
16.6. Multistage Interconnection Networks . . . . . . . . . . . . . . . 338
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 340
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Part V. Some Broad Topics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
17. Emulation and Scheduling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
17.1. Emulations among Architectures . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
17.2. Distributed Shared Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
17.3. The Task Scheduling Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
17.4. A Class of Scheduling Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . 357
17.5. Some Useful Bounds for Scheduling . . . . . . . . . . . . . . . 360
17.6. Load Balancing and Dataflow Systems . . . . . . . . . . . . . . 362
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
18. Data Storage, Input, and Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
18.1. Data Access Problems and Caching . . . . . . . . . . . . . . . . 371
18.2. Cache Coherence Protocols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
18.3. Multithreading and Latency Hiding . . . . . . . . . . . . . . . . 377
18.4. Parallel I/O Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
18.5. Redundant Disk Arrays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
18.6. Interfaces and Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
P r o b l e m s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
19. Reliable Parallel Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
19.1. Defects, Faults, . . . , Failures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
19.2. Defect-Level Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
19.3. Fault-Level Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
19.4. Error-Level Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
19.5. Malfunction-Level Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
19.6. Degradation-Level Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
20. System and Software Issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
20.1. Coordination and Synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . 417
20.2. Parallel Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
20.3. Software Portability and Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
20.4. Parallel Operating Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
20.5. Parallel File Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
20.6. Hardware/Software Interaction . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 433
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Part VI. Implementation Aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
21. Shared-Memory MIMD Machines . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 439
21.1. Variations in Shared Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
21.2. MIN-Based BBN Butterfly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
21.3. Vector-Parallel Cray Y-MP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
21.4. Latency-Tolerant Tera MTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
21.5. CC-NUMA Stanford DASH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
21.6. SCI-Based Sequent NUMA-Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
22. Message-Passing MIMD Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
22.1. Mechanisms for Message Passing . . . . . . . . . . . . . . . . 461
22.2. Reliable Bus-Based Tandem Nonstop . . . . . . . . . . . . . . 464
22.3. Hypercube-Based nCUBE3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
22.4. Fat-Tree-Based Connection Machine 5 . . . . . . . . . . . . . . 469
22.5. Omega-Network-Based IBM SP2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
22.6. Commodity-Driven Berkeley NOW . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
23. Data-Parallel SIMD Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
23.1. Where Have All the SIMDs Gone? . . . . . . . . . . . . . . . . 481
23.2. The First Supercomputer: ILLIAC IV . . . . . . . . . . . . . . . 484
23.3. Massively Parallel Goodyear MPP . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
23.4. Distributed Array Processor (DAP) . . . . . . . . . . . . . . . . 488
23.5. Hypercubic Connection Machine 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 490
23.6. Multiconnected MasPar MP-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
24. Past, Present, and Future . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 499
24.1. Milestones in Parallel Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
24.2. Current Status, Issues, and Debates . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
24.3. TFLOPS, PFLOPS, and Beyond . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
24.4. Processor and Memory Technologies . . . . . . . . . . . . . . . 508
24.5. Interconnection Technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
24.6. The Future of Parallel Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
References and Suggested Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519


Subscribe to farahat-library
أشترك في المجموعة البريدية
ليصلك كل ما تريدة
Email:

و الان مع روابط  تحميل كتاب  Introduction to Parallel Processing   AND  Parallel Programming in OpenMP   علي اكثر من سيرفر

[like_to_read]

Parallel_Programming_in_OpenMP[uploaded-by-farahat-library.com] .rar – 5.6 MB

[/like_to_read]

Possibly Related Posts:


الكلمات التي استخدمها الزوار القادمون من محرك البحث

-yhsm-inucbr_001 (35)-parallel processing (28)-دروس openmp (16)

كتب في نفس المجال او من نفس الفئة

تحميل كتاب تبسيط البرمجة ترجمة علي يوسف علي عن كتاب Simple program design : a step by step approach ...
تحميل كتاب صيانة اجهزة الحاسوب كتاب يتحدث عن معمارية الحاسب وبنيان الحاسب او هيكلية الحاسب وتنظيم ال...
تحميل كتاب الدوائر المنطقية و المعالجات الدقيقة علي اكثر من سيرفر
محاضرات برمجة الحاسب للدكتور لؤي ملحيس الجزء الثالث بلغة سي
تحميل كتاب كيف تصنع مترجم مع كتاب LET'S BUILD A COMPILER تأليف Jack W. Crenshaw علي اكثر من سيرفر
تحميل لكتاب من سلسلة امهات كتب الحاسب الآلي Digital Fundamentals By Floyd فلويد اسس الرقميات علي ا...
تحميل لكتاب من سلسلة امهات كتب الحاسب الآلي Modern Operating Systems Andrew S. Tanenbaum تنمبوم نظم ...
تحميل محاضرات فيديو في النظم المضمنة Embedded System Video Tutorials علي اكثر من سيرفر
تحميل لحزمة كتب علوم الحاسب من شوم Schaum’s compeuter science books collection علي اكثر من سيرفر
تحميل كتاب المرجع الاساسي لمستخدمي سي علي اكثر من سيرفر
About farahat 1474 Articles
الــبــاجور - المـنـوفـيـة - جمهورية مصر العربية 0106331333 مهندس /احمد فرحات درس هندسه و علوم النظم و الحاسبات و له خيرة 18 عام في المجالات الهندسية المتعلقه بالنظم الهندسية كافة سواء كانت نظم لها علاقة بالعتاد (كهربيه - الكترونية - ميكانيكية) او نظم لها علاقة بالبرمجيات و قد حصل علي دبلومة مابعد التخرج في هندسه و علم الحاسب

5 Comments

  1. يسلمو كتير عالكتاب القيم
    بس ياريت اذا حدا عندو ترجمة هذا الكتاب أو كتب مشابهة بالعربية او مواقع بالعربية لتساعدنا شوي عفهمو ومشطورين كتير

اترك رداً على احمد إلغاء الرد

Your email address will not be published.


*